Privacyverklaring

Als bezoeker van www.alexandertromp.nl en klant van Alexander Tromp Photography heeft u recht op een zorgvuldige omgang met en bescherming van uw persoonsgegevens. De opbouw en het onderhoud van deze website worden verzorgd door Alexander Tromp Photography en Werkend Webdesign. Hieronder wordt inzicht gegeven in de gegevensverwerking en -registratie door Alexander Tromp Photography.

Identiteit
Alexander Tromp Photography (een handelsnaam van Het Trompenhuis Fotografie en Tekst)
KvK-nummer 50436597
info@alexandertromp.nl
06-12864945

Herkomst gegevens
Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de rechtmatige grondslagen zoals die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd. Dit houdt tenminste in dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn en worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige inzage en verwerking.

Doelen van gebruik van verkregen gegevens en rechtsgronden voor het gebruik daarvan
Alexander Tromp Photography spant zich in voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Onder de persoonsgegevens waarover Alexander Tromp Photography beschikt in het kader van klantcontact en uitvoering van opdrachten vallen zowel NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres etc.) als portretfoto’s (foto’s waarop personen herkenbaar zijn). Deze gegevens worden gebruikt om fotografie-opdrachten uit te kunnen voeren en Alexander Tromp Photography als fotografiebedrijf te kunnen voeren.  De volgende rechtsgronden en doelen zijn van toepassing:
Toestemming: In specifieke gevallen kan toestemming worden gevraagd en verleend voor nader te bepalen gebruik van persoonsgegevens.
Wettelijke verplichtingen: Alexander Tromp Photography heeft diverse wettelijke verplichtingen waarbij persoonsgegevens gebruikt worden. Dit resulteert in het maken van facturen, overeenkomsten en een boekhouding. Dit zijn fiscale gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt.
Overeenkomst: Het uitvoeren van een fotografie-opdracht betekent dat er contractuele verplichtingen zijn. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard.
Gerechtvaardigd belang: Fotografie is zowel een technische als creatieve activiteit. Portretfoto’s worden gebruikt voor journalistieke doeleinden, artistieke uitingen en het opbouwen van een portfolio.
Persoonsgegevens worden uitsluitend – maar in de ruimst wettelijk toegestane zin en tenzij anders specifiek afgesproken  – gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering (inclusief publieke uitingen) van Alexander Tromp Photography.

Gevolgen van niet verstrekken van gegevens
Gegevens als naam, e-mailadres en adresgegevens zijn nodig voor informatieverstrekking, communicatie, het uitvoeren van opdrachten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Opslag van portretfoto’s en alle handelingen die hier aan verbonden zijn, zijn nodig om opdrachten uit te kunnen voeren en beeldmateriaal aan klanten te kunnen leveren.

Duur van de opslag van gegevens
Wettelijk verplicht te bewaren persoonsgegevens worden volgens de voorgeschreven termijnen bewaard. Primair hierbij is de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.Portretfoto’s die in de portfolio van Alexander Tromp Photography zijn opgenomen vallen onder het Auteursrecht van de maker en kunnen gedurende diens hele leven bewaard blijven.

Locatie van opslag persoonsgegevens
De opslag van data door Alexander Tromp Photography heeft twee doeleinden; duurzaamheid van digitale informatie en bescherming van privacy. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van meervoudige, actueel beveiligde opslag. Dit omvat zowel lokale opslag als cloudopslag en opslag op servers van contractpartners. Cloudproviders en contractpartners (bank, boekhouder, webhost en webdesigner) van Alexander Tromp Photography voldoen aan de AVG.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens door Alexander Tromp Photography voor zover dit wettelijk is toegestaan en aangegane verplichtingen niet verstoort. Neem hiervoor contact op via info@alexandertromp.nl

Cookies en gegevensverzameling
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die door uw internet browsers worden opgeslagen op uw computer of device. www.alexandertromp.nl gebruikt cookies voor herkenning bij een volgend bezoek aan de website. Cookies maken het mogelijk om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van websitebezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen uitsluitend voor analytische doeleinden. In de instellingen van uw browser kunt u aangeven dat deze website tijdens uw bezoek geen cookies ontvangt.

Aanvullende informatie en klachtrecht
Voor aanvullende informatie inzake privacy van persoonsgegevens bij Alexander Tromp Photography kunt u contact opnemen via 06-12864945 of info@alexandertromp.nl. Indien dit niet toereikend is kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via haar website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring
Indien deze privacyverklaring gewijzigd moet worden vindt u op deze pagina altijd de meest actuele informatie. Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden door Alexander Tromp Photography, wijzigingen worden vier weken na bekendmaking van kracht.